Ogólne warunki handlowe

§1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Handlowe zwane dalej OWH określają zasady realizacji zamówień towarów, wyrobów i usług zwanych dalej produktami na rzecz Nabywcy i dotyczą wszystkich stosunków handlowych pomiędzy HPGS Sp. z o.o., zwanym dalej HPGS oraz Nabywcą.

2. Wszelkie odstępstwa od OWH wymagają zgody HPGS i Nabywcy wyrażonej w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej (e-mail) – pod rygorem nieważności – przez osoby uprawnione do reprezentowania stron. Osobę podpisującą pisma lub korespondencję elektroniczną w imieniu Nabywcy poczytuje się za umocowaną w jego imieniu do dokonywania tych czynności, bez potrzeby udzielania tej osobie odrębnych pełnomocnictw przez Nabywcę. HPGS może jednak, w razie wątpliwości, żądać przedstawienia oryginału pełnomocnictwa.

§2. DOSTAWY

1. Przedmiotem dostaw do Nabywcy są produkty określone w ofercie handlowej HPGS, jak również produkty w niej nie występujące, a dostarczane do Nabywcy na podstawie odrębnych uzgodnień.

2. Dostawy realizowane są na podstawie Zamówienia od Nabywcy podpisanego przez osoby uprawnione do jego reprezentowania. W przypadku dostawy realizowanej odbiorem własnym i płatności przy odbiorze produktów zamówienie nie jest wymagane.

3. Dostawy produktów odbywają się na warunkach – „Ex-Works” (HPGS SP. Z O.O. pl. Gen. Józefa Hallera 5/14A, 03-464 Warszawa).

§3. OFERTY

1. Oferty na produkty przedkładane są przez HPGS na rzecz Nabywcy przez pracowników HPGS do tego uprawnionych.

 2. Pochodząca od HPGS oferta, o której mowa w niniejszych OWH, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, lecz dokument informacyjny służący za zaproszenie do zawarcia umowy. Treść oferty nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do HPGS. Termin wskazany w ofercie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi o przyjęciu przez HPGS zobowiązań związanych z jego wskazaniem. Oferta nie rezerwuje towaru.

3. Oferta cenowa jest ważna przez okres 14 lub 30 dni kalendarzowych od daty oferty, chyba że treść tego dokumentu stanowi inaczej. Podawane ceny są cenami netto – bez VAT i innych opłat i podatków. Ceny nie zawierają kosztów transportu, opakowań i innych dokumentów niż wskazanych w §8 pkt.1. Cena może być uzależniona od innych czynników mających wpływ na wartość produktu na dzień dostawy i w ofercie jest to jednoznacznie wskazane. 

4. Dostawy o skróconym terminie realizacji zwane dostawami awaryjnymi podlegają prawu naliczenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia w trybie pilnym.

§4. ZAMÓWIENIA

1. Otrzymanie Zamówienia od Nabywcy zgodnie z § 2 pkt. 2 musi być jednoznaczne w zakresie parametrów produktów, jak i wszystkich innych warunków realizacji dostawy.

2. Za termin otrzymania zamówienia ustala się termin pisemnego uzgodnienia ostatniej niejednoznaczności.

3. Zamówienie od Nabywcy, który wskazany jest w zamówieniu otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie do 3 dni roboczych od przyjęcia zamówienia, drogą elektroniczną (e-mail).

4. Nabywca może odstąpić od umowy (zrezygnować z zamówienia, które zostało przez HPGS zaakceptowane poprzez wysłanie zamówienia Nabywcy) płacąc jednocześnie na rzecz HPGS odstępne w rozumieniu art. 396 kodeksu cywilnego w wysokości 50% netto wartości zamówienia w odniesieniu do wyrobów standardowych. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego na rachunek HPGS. W przypadku braku zapłaty odstępnego w powyższym terminie stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu 6.

5. Prawo Nabywcy do odstąpienia od umowy za zapłatą odstępnego nie przysługuje w odniesieniu do:
a)  wyrobów niestandardowych,
b)  wyrobów objętych zamówieniem awaryjnym, bez względu na to, czy zamówienie awaryjne dotyczyło wyrobów standardowych czy wyrobów niestandardowych.

6. W wypadku określonym w ustępie 5 wyroby są stawiane do dyspozycji Nabywcy „Ex-Works” (HPGS SP. Z O.O. pl. Gen. Józefa Hallera 5/14A, 03-464 Warszawa), o ile wcześniej, to jest przed otrzymaniem przez HPGS oświadczenia Nabywcy o rezygnacji z wyrobów, nie zostały do Nabywcy wysłane w trybie § 7 niniejszych warunków. O powyższych okolicznościach HPGS niezwłocznie informuje Nabywcę.

7. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100,00 złotych netto i nie zawiera kosztów transportu i atestu. W przypadku gdy wartość zamawianych produktów, jest niższa niż 100,00 złotych netto, HPGS wystawia fakturę na kwotę 100,00 złotych netto.

§ 5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.  Termin realizacji zamówienia określony w potwierdzeniu oznacza termin złożenia produktów w Magazynie Głównym HPGS w formie gotowej do załadunku.
2.  Jeżeli Nabywca deklaruje odbiór produktów własnym transportem i nie dokonuje tego przez okres 5-ciu dni kalendarzowych HPGS ma prawo, bez potrzeby kierowania do Nabywcy odrębnych wezwań pisemnych, do wysłania Faktury za realizację dostawy oraz naliczenie kosztów magazynowania. W przypadku nieodebrania produktów w terminie 14 dni od deklarowanej daty odbioru własnym transportem HPGS ma prawo do wysyłki produktów do Nabywcy, bez potrzeby kierowania do Nabywcy odrębnych wezwań pisemnych.
3.  Termin realizacji dostawy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia zdarzeń takich jak strajki, kataklizmy, wojny, zaległości w zapłatach wcześniejszych faktur i wszelkie inne spowodowane przez siły wyższe mogące utrudniać lub uniemożliwiać realizację dostawy. W takiej sytuacji Nabywca nie może odmówić przyjęcia dostawy poza proponowanym terminem dostawy i termin dostawy nie będzie stanowić podstawy do odszkodowania czy obniżki ceny.

§ 6. ZNAKOWANIE I OPAKOWANIE

1.  Produkty przekazywane do odbioru są oznakowane zgodnie z normami HPGS, oznakowanie to pozwala na jednoznaczne określenie produktu.
2.  Wszelkie inne niż zawarte w normach HPGS  formy znakowania produktów podlegają dodatkowej opłacie, chyba że inne Umowy pomiędzy Nabywcą a HPGS stanowią inaczej. Wysokości opłat określane są w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia, jeżeli formy znakowania nie były wyraźnie zaznaczone w zapytaniu ofertowym, ofercie, a zostały zaznaczone w zamówieniu.
3.  Produkty przekazywane do odbioru opakowane są zgodnie z Normami HPGS. Wszelkie formy opakowania oraz systemy zabezpieczające na czas transportu nie są zawarte w cenie produktu i HPGS nalicza za nie dodatkowe opłaty, chyba że uzgodnienia z Nabywcą są inne.
4.  Koszty opakowania:
a/  zamówienia o wartości netto do 8.000,00 złotych – 5% wartości zamówienia netto, jednak nie mniej niż 30,00zł netto. W przypadku konieczności użycia palet, koszt jednej palety wynosi 50,00 do 100,00 złotych netto;
b/ zamówienia o wartości netto powyżej 8.000,00 złotych – są wyceniane indywidualnie lub koszty transportu ponosi HPGS.

§ 7. TRANSPORT

1.  Postanowienia ustępów 1-3 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie wówczas, gdy Nabywca – w zamówieniu – rezygnuje z odbioru produktów w siedzibie HPGS. W takim wypadku stosuje się formułę Ex-Works (HPGS SP. Z O.O. pl. Gen. Józefa Hallera 5/14A, 03-464 Warszawa).

2.  Produkty dostarczane są do Nabywcy na jego koszt i ryzyko na adres wskazany w zamówieniu jako adres wysyłkowy. W przypadku niewskazania w zamówieniu adresu wysyłkowego Produkty dostarczane są na adres siedziby Nabywcy.
3.  Jeżeli Nabywca nie wskaże w zamówieniu innego spedytora, HPGS realizował będzie dostawę z transportem za pomocą firmy spedycyjnej wybranej przez siebie.
4.  W przypadku dostaw wielkogabarytowych oraz innych niepodjętych przez Spedytorów transport Produktów odbywa się transportem HPGS na koszt Nabywcy. W takim przypadku ryzyko przewozu towaru rozkłada się równomiernie pomiędzy HPGS i NABYWCĘ.

§ 8. DOKUMENTY

1.  W momencie dostawy Produktów dostarczane są również dokumenty zgodnie z procedurami HPGS – oryginał faktury (lub kopia, jeśli adres wysyłkowy towaru jest różny od adresu wysyłkowego Produktów – w takim przypadku oryginał wysyłany jest pocztą na adres  siedziby Nabywcy lub inny wskazany w zamówieniu)
– specyfikacje – w przypadku zamówień eksportowych i dostawy wewnątrzwspólnotowej.
2. Wszelkie inne dokumenty wymagane przez Nabywcę podlegają dodatkowym opłatom zgodnie z cennikiem HPGS lub na podstawie odrębnych kalkulacji w zakresie wymagań określonych przez Nabywcę. Cennik lub odrębne kalkulacje przekazywane są na życzenie Nabywcy.

§ 9. PŁATNOŚCI

1.  Nabywca zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności zgodnie z terminem wynikającym z faktury sprzedaży. Złożenie reklamacji czy jakichkolwiek innych zastrzeżeń nie uprawnia Nabywcy do wstrzymania zapłaty bądź jednostronnego wydłużenia terminu płatności.
2.  Do momentu realizacji zapłaty za dostawę Produktów jest własnością HPGS.
3.  W przypadku nieterminowej zapłaty lub zaległości w zapłatach za wcześniejsze dostawy HPGS może naliczyć ustawowe odsetki. Ponadto, po upływie wskazanego na fakturze terminu płatności HPGS może odstąpić od umowy sprzedaży, bez potrzeby wyznaczania Nabywcy dodatkowego terminu zapłaty i zażądać zwrotu produktów w formie pierwotnej na koszt i ryzyko Nabywcy. Realizacja kolejnych zamówień może zostać wstrzymana do czasu uregulowania wszelkich wcześniej powstałych, wymagalnych zobowiązań, o czym HPGS powiadomi Nabywcę. Wstrzymanie lub opóźnienie dostaw z tego tytułu nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Nabywcy.

§ 10. GWARANCJE I REKLAMACJE

1.  HPGS udziela gwarancji jakości na produkty na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęta wyroby eksploatacyjne (zużywające się w trakcie pracy).
2.  W przypadku wykrycia wad ukrytych produktu Nabywca winien w terminie do 2-ch dni roboczych od dnia wykrycia wady (jednak nie później niż 14 dni od daty dostawy) poinformować o zaistniałej sytuacji HPGS w formie Pisemnej Reklamacji.
3.  Każda reklamacja wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i jest rozpatrywana zgodnie z Procedurą Postępowania Reklamacyjnego.
4.  HPGS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niedbałego zainstalowania, magazynowania czy transportu produktów.
5.  HPGS nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie produktów w miejscu zainstalowania z racji braku kompleksowej wiedzy o działaniu maszyny, urządzenia czy instalacji. Wszelkie proponowane rozwiązania w zakresie stosowania produktów oparte są na wiedzy HPGS oraz aktualnym stanie techniki.
6.  Za pełne rozpoznanie możliwości zastosowania produktu odpowiada Nabywca
7.  HPGS odpowiada za jakość produktu, wykonanie zgodnie z obowiązującymi normami i stanem techniki. Odpowiedzialność HPGS jest ograniczona do wymiany produktów wadliwych lub niezgodnych z dokumentami.
8.  Wszelkie nienazwane w zamówieniu cechy jakościowe produktów zostaną dobrane przez HPGS zgodnie ze stanem wiedzy oraz będą traktowane jako nieistotne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć i nie mogą być traktowane jako podstawa reklamacji.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W wykonaniu obowiązku poinformowania Nabywców o niniejszych Warunkach Handlowych udostępnia ich treść, w wersji elektronicznej, identycznej z wersją papierową, na stronie internetowej.O udostępnieniu niniejszych warunków na stronie internetowej HPGS informuje Nabywców w dokumentach ofert, o których mowa w § 3, a także w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 3.

2.  O posługiwaniu się wzorcem umowy w postaci np. ogólnych warunków czy regulaminu Nabywca jest zobowiązany poinformować HPGS w piśmie zawierającym zamówienie, przedkładając jednocześnie odpis stosowanego przez siebie wzorca umowy – pod rygorem nieskuteczności wynikających z niego warunków względem HPGS. W takim wypadku HPGS oświadczy, w dokumencie przyjęcia zamówienia określonym w § 4 ust. 3, na jakich warunkach zamierza zawierać umowę dla Produktów objętych zamówieniem. W razie rozbieżności między Stronami realizacja zamówienia ulega wstrzymaniu do czasu zawarcia pisemnej umowy, bez względu na to, czy zamówienie ma charakter awaryjny, chyba że Nabywca niezwłocznie poinformuje HPGS w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej (e-mail), że rezygnuje ze stosowania własnego wzorca umowy.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa przewozowego.
4.  W przypadku sporu sądem właściwym wyłącznie jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba HPGS.

Scroll to Top
Scroll to Top